SEJARAH 

Dublin Core

Title

SEJARAH 

Items in the SEJARAH  Collection

Dari zaman yang belum bernama lagi Kelantan telah wujud. Oleh pengkaji2 sejarah, Kelantan termasok salah satu tempat pusat penyebaran kebudayaan yang penting di-Semenanjong Tanah Melayu ini. Ini dapat di-boktikan oleh kedudokan-nya yang sangat…

Zaman Batu Pertengahan (Mesolithic)
Dalam Zaman Batu Pertangahan yang berlangsong kira2 8,000 hingga 7,000 tahun Sa-belum Masehi, di-sana telah di-dapati beberapa bokti yang menunjokkan telah hidup suatu kebudayaan bertempat di-Lembah Nenggiri; bokti-nya di-ketemukan di-Gua Cha dan…

Zaman Batu Baru (Neolithic)
Sa-sudah menempoh zaman Mesolithic, Kelantan menempoh pula zaman Neolithic. Dalam zaman ini terjadi suatu revolusi besar dalam sejarah umat manusia, sebab zaman ini manusia tidak lagi hidup dalam peringkat berburu, malah mereka sudah pandai…

Zaman Neolithic yang sudah berlalu itu ada-lah merupakan masa persiapan bagi Zaman Logam. Zaman ini di-pechahkan oleh pengkaji2 sejarah kapada tiga bahagian ia-itu: Zaman Tembaga, Zaman Perunggu dan Zaman Besi. Tetapi di-Asia Tenggara sa-chara…

Zaman Megaithic
Zaman Megalithic ia-lah suatu zaman di-mana wujud-nya bangunan2 daripada batu besar. Batu2 itu tidak di-kerjakan se-chara halus. Bangunan tersebut di-dirikan berupa tugu atau kuboran untok memperingati nenek-moyang atau peristiwa2 besar yang lain.…

Kelantan Sebagai Kerajaan Seri Wijaya Pertama (500M. – 1450M.)
Semenanjong Tanah Melayu yang kita diami sekarang, termasok Kelantan telah pun di-dudoki oleh orang2 Melayu sejak Sa-belum Masehi lagi ia-itu dari Angkatan Melayu Pertama dan Angkatan Melayu Kedua. Kelantan sa-bagai Kerajaan Seri Wijaya Pertama…

Dalam masa pemerintahan baginda ia-itu pada tahun 1445M. terchetus suatu peprangan antara Kelantan denga Siam yang di-kala itu di-bawah raja Boromaharaja II. Peperangan demi peperangan berlaku dalam tempoh yang agak lama juga; akhir-nya Kelantan…

Sultan Mansor Shah ia-lah putera Sultan Iskandar Shah yang telah di-tabalkan berikutan dengan kemangkatan ayahanda-nya pada tahun 1465M. Dalam masa pemerentahan Sultan Mansor Shah ini-lah Kelantan memunchak dalam bidang pertanian. Kemashhoran…

Raja Gombak ia-lah putera Sultan Mansor Shah yang menggantikan takhta kerajaan ayahanda-nya dengan gelaran Sultan Gombak. Baginda menyumbang usaha2 ayahanda-nya bagi memajukan negeri. Oleh sebab baginda tidak mempunyai putera sa-bagai pengganti-nya…

Sejarah Kedatangan Jepun ke Kelantan
Pada kira-kira jam 11.45 pm, 7 Disember 1941, askar-askar Pertahanan Pantai British yang ditempatkan di kawasan Badang dan Sabak, di persimpangan Kuala Pak Amat lebih kurang satu setengah batu ke timur Laut Lapangan Terbang Kota Baharu di Pengkalan…

Collection Tree