Penggunaan campuran pemasaran (4p) oleh usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (Pks) industri perikanan di Kg. Geting, Pengkalan Kubor, Kelantan.Dublin Core

Title

Penggunaan campuran pemasaran (4p) oleh usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (Pks) industri perikanan di Kg. Geting, Pengkalan Kubor, Kelantan.Subject

Entrepreneurs

Description

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penggunaan Campuran Pemasaran (4P) Oleh Usahawan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS) Industri Perikanan di Kg Geting, Pengkalan Kubor Kelantan. Terdapat empat persoalan yang dikaji iaitu penggunaan produk, harga, promosi, dan lokasi penempatan barangan (4P- produk, price, promotion, place) dalam pemasaran. Seramai 52 orang dipilih sebagai sampel kajian, terdiri daripada usahawan lelaki dan perempuan yang mempunyai pelbagai jenis pengeluaran barangan. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan penyelidik mengedarkan soal selidik yang dibina kepada 52 orang responden. Borang soal selidik merupakan instrumen kajian yang mengandungi 37 item mengikut soalan tertutup Ya dan Tidak. Borang soal selidik dianalisis menggunakan Statistical Packages For Social Sciencs (SPSS) versi 15.0. Nilai Alpha Cronbach adalah 0.74 menunjukkan kebolehpercayaan bagi instrumen ini adalah tinggi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa produk merupakan pemboleh ubah yang paling dominan digunakan dalam pemasaran. Manakala lokasi penempatan produk merupakan pemboleh ubah yang kedua tinggi dalam pemasaran. Pemboleh ubah yang sederhana ialah harga dan yang paling rendah ialah pemboleh ubah promosi. Rumusan kajian menunjukkan semua usahawan menggunakan produk dalam pemasaran dan promosi kurang digunakan. Kajian ini diakhiri dengan beberapa cadangan dari penyelidik yang dikemukakan kepada usahawan agar dapat meningkatkan produktiviti PKS serta kajian lanjutan diperlukan bagi pengkaji yang berminat untuk meneruskan kajian ini di masa akan datang.

Creator

Mariani Bt Che Ramli

Source

http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwP2/p_2012_10501_a9d50ac8e2ba48c2980a4b3125155422.pdf

Publisher

Universiti Teknologi Malaysia

Date

2012

Contributor

Universiti Malaysia Kelantan

Language

Bahasa Melayu

Files

p_2012_10501_a9d50ac8e2ba48c2980a4b3125155422.pdf

Citation

Mariani Bt Che Ramli, “Penggunaan campuran pemasaran (4p) oleh usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (Pks) industri perikanan di Kg. Geting, Pengkalan Kubor, Kelantan. ,” Digital Kelantan Collection, accessed May 29, 2023, http://digitalkelantancollection.umk.edu.my/koleksikelantan/items/show/1798.